Gåvepolitikk

Stifta 6. februar 2014

Retningsliner for tildeling av gåver til allmennyttige føremål

Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå disponerer betydelege verdiar som har sitt utgangspunkt i eigenkapitalbevisa som Sparebankstiftinga fekk ved etableringa i 2014 i samband med konvertering av grunnfondskapital til eigarandelskapital og etter fusjonen med Klepp Sparebank. Sparebankstiftinga skal vere ein langsiktig og ansvarleg eigar av Jæren sparebank. Time sparebank etablerte i 2006 eit gåvefond og har delt ut gåver til allmennyttige føremål alle åra seinare.

Oppgåva å tildela gåver til allmennyttige føremål i Time og Hå er nå overført til Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå .  Stiftinga sin gåvepolitikk er basert på vedtektene, og Stiftinga vil vidareføra hovudpunkta som Time sparebank har forvalta gåvefondet etter.

  • På ein god måte bidra til vekst og utvikling på Jæren, spesielt i kommunane Time og Hå
  • Vera ein reiskap til å støtta prosjekt det er naturleg å vera med på
  • Imøtekoma søknader om større gåver

Gåver varierer normalt i storleik frå kr 50.000,- og større

Prioriterte gåveføremål

Oppvekstmiljø | Idrett | Kultur | Friluftsliv

  • Stiftinga ser etter, og vil prioritera prosjekt som kjem mange til gode og som utløyser stor eigeninnsats og støtte frå andre.
  • Det vert ikkje gjeve gåver til reiser, drift, sponsorstøtte eller til direkte næringsverksemd. Stiftinga gjev heller ikkje gåver til enkeltpersonar.
  • Søkjarar vil normalt ikkje få tildeling meir enn ein gong kvart år.
  • Om tidlegare tildeling ikkje er nytta / utbetalt vil normalt ny søknad bli avslått.